HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
FLC sau khi thoát khỏi khung tích luỹ đã có 2 cây trần, liệu có kì tích nào xảy ra để FLC 3x không đây 🤣

Chủ tịch ơi cố lên <3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.