NguyenLouis

FLC : Kiểu Vẽ Đường Cho Hưu Chạy

Giá lên
HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Chả biết trước được điều gì, cái này vẽ cho VUI chứ không có ý đồ gì cả
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.