Whale-D

CKVN - FLC - 13/4/2022 -3

Giá lên
HOSE:FLC   None
Chứng khoán Việt Nam FLC
Vùng mua lên 3k- 6k
Target 1: 16k
Target 2: 24k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.