HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
FLC có mô hình cốc tay cầm và đã xác nhận break ra khỏi đường trend line , dự kiến target mới là 18k. Vui thế thôi chứ chắc không đúng đâu =))

Cố lên chủ tịch :v
Bình luận:
FLC đã đạt 2 target, đã cập nhật thêm diễn biến mới
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.