startryu

FLC - khung D về đến vùng Tham Lam

Giá lên
HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Ở Idea trước mình có khuyên mọi người nên tham lam vùng giá 16
nếu mọi người thanh khoản đc thì SL mất 5%

tiếp tuc ở vùng giá Tham lam thứ 2
Chúng ta tự tin có 1vùng cản lớn,

Mình nghĩ sẽ có khá nhìu người bắt đầu mua ở đây

vẫn cứ tham lam khi đám đông bán xả, quan trọng là có SL đầy đủ

Entry : 10.6 - 10.7
SL : 15% TK
TP 1 : 29
TP 2 : 38

RR : 1/11

*Lun phải đặt ra SL trước khi đặt Entry
đó là cách mình quản lý Rủi ro .
Mình đơn thuần chỉ đầu tư theo vùng giá tốt. và nắm giữ.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.