xuanhaimmoer

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC - Vùng mua tốt cho dài hạn

xuanhaimmoer Pro Cập nhật   
HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Cổ phiếu FLC trong mô hình khá xấu, hay chờ vùng mua tốt ngay khi giá phá dưới đường hỗ trợ

Vùng mua tốt dành cho các nhà đầu tư dài hạn

Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.