xuanhaimmoer

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC - Vùng mua tốt cho dài hạn

HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Cổ phiếu FLC trong mô hình khá xấu, hay chờ vùng mua tốt ngay khi giá phá dưới đường hỗ trợ

Vùng mua tốt dành cho các nhà đầu tư dài hạn

Đóng lệnh: đạt mục tiêu