icestar001

FLC - Elliott - Lợi nhuận 10-15%

HOSE:FLC   CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
Buy : 6k2-6k3

Sell: 7k-7k2

Cắt lỗ lại 5k8
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.