HOSE:FMC   CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
Vùng mua: 22.250
Dừng lỗ: 21.400 -4%
Mục tiêu: 24.500 +10%
Thời gian nắm giữ tối đa 1 tháng.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.