TrongLe

Mô hình tiếp diễn

Giá lên
HOSE:FMC   CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
Giá đã phá vỡ mô hình tiếp diễn + thiết lập đỉnh mới
giá mục tiêu là 85k
chúc ae giao dịch thành công
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.