GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch TOTAL

Giá lên
EURONEXT:TTE   TOTALENERGIES
145 lượt xem
1
Cổ phiếu TOTAL đang thể hiện lực mua tại vùng giá thấp
canh mua vùng giá 44 - 46, mục tiêu hướng đến 48 -50

Đây là quan điểm cá nhân , nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch

Bình luận