GKFXPrimeVN

Chiến lược giao dịch TOTAL

Giá lên
EURONEXT:TTE   TOTALENERGIES
Cổ phiếu TOTAL đang thể hiện lực mua tại vùng giá thấp
canh mua vùng giá 44 - 46, mục tiêu hướng đến 48 -50

Đây là quan điểm cá nhân , nhà đầu tư cân nhắc rủi ro khi giao dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.