HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT sẽ điều chỉnh kỹ thuật test đường xu hướng tăng dài hạn,cơ hội cho ae gom cổ phiếu fpt
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.