HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
FPT sẽ điều chỉnh kỹ thuật test đường xu hướng tăng dài hạn,cơ hội cho ae gom cổ phiếu fpt