KentDO

FPT-Kỳ vọng duy trì xu hướng tăng trong ngắn hạn 49(+5.38%)

Giá lên
HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Mã cổ phiếu FPT ; sàn HOSE; FPT Corp .
Giá hiện tại 46.5; KLGD 3.27 triệu CP; Giá trị GD 150.46 tỷ .

Khuyến nghị đầu tư - Vùng giá dự báo
Mô tả trạng thái vận động hiện tại của FPT là Tăng giá kéo dài;kỳ vọng duy trì được xu hướng tăng trong ngắn hạn ; vùng vận động giá hiện tại là An toàn; và thanh khoản đang có chiều hướng Tăng;; khuyến nghị có thể MUA. Giá mục tiêu có thể quanh mức 49.00207(5.38%) cho một kịch bản tích cực và dự kiến giá cũng có thể tại mức 43.25(-6.99%) ; hỗ trợ mạnh tại mức giá 36.1(-22.37%) đối với kịch bản bất lợi…

Thanh khoản
Về yếu tố thanh khoản của cổ phiếu FPT có giá trị thanh khoản bình quân 10 phiên đạt 41.56 tỷ đồng; thanh khoản tốt và ổn địnhvà chiều hướng của thanh khoản cổ phiếu đang Tăng.

Các mức Hỗ trợ - Kháng cự
Nhà đầu tư có thể lưu ý đến mức kháng cự gần nhất của FPT là 49.00207 ; mức kháng cự mạnh quanh **** ;trong điều kiện thị trường kém tích cực, quan tâm mức hỗ trợ gần tại 43.25 36.1 . Nhà đầu tư có thể xem xét việc mua lại cổ phiếu tại vùng giá hợp lý theo mô hình quanh mốc 43.68.

Các đánh giá từ Mô hình
Dựa theo mô hình của chúng tôi đã xuất hiện tín hiệu mua đối với cổ phiếu FPT . Xu hướng vận động giá qua các kỳ theo mô hình được xác định là Ngắn hạn Tăng ; Trung hạn Tăng ; Dài hạn Tăng .Cổ phiếu hiện đang vận động trong một vùng giá tương đối An toàn.
Cổ phiếu Không có rủi ro thanh toán T+2, không hạn chế các hoạt động Mua mới.

Nhận định chung
Cổ phiếu FPT duy trì xu hướng tăng giá kéo dài và kỳ vọng thiết lập các mức kháng cự mới.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.