ouynguyen

FPT củng cố xu hướng tăng !

Giá lên
HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
Việc 2 cây nến rút chân cuối tuần qua đã cho thấy lực mua đã nhảy vào. 1 cây nến pin bar xuất hiện ngay vùng hỗ trợ hợp lưu với đường trendline càng ủng hộ cho việc mua lên.
Entry : 58 - 58.7
TP : Thả rong cho chạy .
SL : 57.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.