Wave_Tracker

Không còn phải nghi ngờ một doanh nghiệp cho ta thịnh vượng

Giá lên
HOSE:FPT   CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
HOSE:FPT
Hãy là cổ đông dài hạn, bạn sẽ thịnh vượng cùng FPT
Wave Tracker giá vốn 6x.
Sẽ câph nhận giá thường xuyên nên các bạn hãy theo dõi mình để không bỏ lỡ những con siêu sóng như thế này nhé.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.