mrhenry

Front/USDT có tiền

BINANCE:FRONTUSD   FRONT
- Múc ngay tại đây 1 nửa lệnh
- Nếu nó xuống dưới nữa múc thêm chỗ còn lại, nếu break tăng cũng múc thêm tất tay
- Kiểu méo gì cũng bay. Gia đi ngang quá lâu nhìn về góc độ tích lũy tăng thì con này x2 là ít nhất
Đây là ý kiến cá nhân không phải lời khuyên

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.