HOSE:FRT   CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Giá cổ phiếu đã điều chỉnh 9% trong tháng qua. Nhiều khả năng do thị trường phản ứng thái quá với tình hình kết quả lợi nhuận cuối năm ngoái. việc nhập trực tiếp phụ kiện sẽ hỗ trợ lợi nhuận FRT năm 2019. Lợi nhuận sẽ được củng cố nhờ các chương trình F.Friends và trợ giá nhà mạng cũng như mở rộng chuỗi nhà thuốc.
Tín hiệu kỹ thuật khá là tiêu cực và giá có thể giảm sâu hơn nữa, tuy nhiên có thể bắt đầu mua rải.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.