HOSE:FRT   CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
chờ đợi break vùng giá 28.3

Bình luận