HOSE:FRT   CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Mong cụ tổ nghề độ cho đúng như dự đoán, mặc dù tôi ít cổ thôi 🤣
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.