HOSE:FRT   CÔNG TY CỔ PHẦN BÁN LẺ KỸ THUẬT SỐ FPT
Mong cụ tổ nghề độ cho đúng như dự đoán, mặc dù tôi ít cổ thôi 🤣