Thanhdeptraiqbtt

FTM/USDT Daily

Giá lên
BINANCE:FTMUSDT   Fantom / TetherUS
FTM /USDT Daily
Take Profit 1: 1.45
Take profile 2: 3
Stoploss: 1
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.