ScorkingBig

FTTUSDT - Tầm nhìn theo

Giá lên
ScorkingBig Cập nhật   
BINANCE:FTTUSDT   None
*Vì để cho dễ nhìn nên tôi đã ẩn đi Chỉ báo EMA & Bollinger phức hợp. Chỉ để lại chỉ bảo Ichimoku đã được biến hoá (thêm đám mây Tenkan và Kijun, thêm các đường 65, 129 và 234 - các trọng số của Ichi

---

Lý thuyết sóng Elliot: Đường giá FTT đang bước vào sóng 3 - sóng tăng mạnh nhất của lý thuyết này. Phối hợp với các trọng số của Ichimoku trong quá khứ thì đỉnh cao nhất của sóng 3 là vào những ngày quanh 23/22/2021 và ở vùng giá 120USDT (Fibo Ex)

Giá vẫn nằm trên các đường EMA34 và EMA89 nên xu hướng giá tăng là cao. Nếu có giảm thì đã có hỗ trợ cứng tại đường 65 và 129 của Ichimoku (vùng giá 54USDT) - đây là vùng hỗ trợ rất mạnh do 2 đường này đang trùng nhau

Đường Chikou cũng đang chỉ báo xu hướng tăng còn tiếp diễn. Vùng mây Kumo tương lai cũng đang xanh

Kết luận: có thể mua ngay bây giờ và DCA ở vùng giá 54 USDT như đã phân tích ở trên

---

*For visibility, I have hidden the Complex EMA & Bollinger Indicator. Leaving only the transformed Ichimoku indicator (adding Tenkan and Kijun clouds, adding lines 65, 129 and 234 - Ichi weights

---

Elliot Wave Theory: The FTT price line is entering wave 3 - the strongest bullish wave of this theory. Combined with the weights of Ichimoku in the past, the highest peak of wave 3 is on the days around 23/22/2021 and at the price area of ​​120USDT (Fibo Ex)

The price is still above the EMA34 and EMA89 lines, so the uptrend is high. If there is a drop, then there is hard support at Ichimoku's 65 and 129 lines (54USDT price area) - this is a very strong support because these two lines are overlapping.

The Chikou line is also indicating a continuing uptrend. The future Kumo cloud area is also green

Conclusion: can buy now and DCA at 54 USDT as analyzed above

---

Bình luận: Nước đi này tại hạ không thể lường trước được..

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.