L2H_Investment

FTTUSDT có thể cân nhắc vào lệnh!

BINANCE:FTTUSDT   None
Vùng đẹp để mua là 57 đến 62.
SL dưới vùng 55
TP tùy ý!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.