Abc12379

FUNBTC

Giá lên
BINANCE:FUNBTC   None
Mua ớ giá 147, Bán Target 1: 220, Target 2: 240
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.