Da_Vinci

GAS - Thận trọng có điều chỉnh

Giá lên
HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Cùng với nhịp hồi phục của thị trường chung, cổ phiếu GAS cũng đã tăng giá mạnh trong 5 tuần qua khi đã hồi phục mạnh gần 40%. Giá vẫn đang nằm trong xu thế tăng ngắn hạn. Tuy nhiên, có thế thấy giá đang tiệm cận đúng đường MA200. Và đây cũng sẽ là kháng cự mạnh của cổ phiếu này ở thời điểm hiện tại chính là vùng giá 100. Nếu giá bứt phá vượt qua vùng kháng cự này, thì kháng cự cao hơn là 108. Do đó, thận trọng có thể sẽ có điều chỉnh ở vùng giá hiện tại.