dinhchien

GAS - Kỳ vọng ngắn hạn 10%.

Giá lên
HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
- Khung ngày: Supertrend TĂNG.
- Khung H1: Quy luật tăng đã hình thành (Đỉnh cao, Đáy cao).
- Strategy giả lập chỉ Mua với phí = 0.23% (sàn TCBS).
* Lưu ý: muốn thắng lớn nên dời dừng lỗ theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.