HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Buy 107, sell khi xuất hiện 2 nến heiken đỏ liên tiếp