VTHuy

Buy GAS khi giá đóng cửa > 115

Giá lên
HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Khi giá GAS đóng cửa > 115, đã thỏa mãn 2 điều kiện:
- Phá vỡ mô hình tam giác;
- Tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước --> Xác nhận xu hướng tăng.

Mục tiêu: 125 - 135 - 150
Cắt lỗ: Khi giá quay trở lại vào trong tam giác hoặc thủng đáy gần nhất (97.5), tùy vào đường đi của giá.