VTHuy

Buy GAS khi giá đóng cửa > 115

Giá lên
HOSE:GAS   TỔNG CÔNG TY KHÍ VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Khi giá GAS đóng cửa > 115, đã thỏa mãn 2 điều kiện:
- Phá vỡ mô hình tam giác;
- Tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước --> Xác nhận xu hướng tăng.

Mục tiêu: 125 - 135 - 150
Cắt lỗ: Khi giá quay trở lại vào trong tam giác hoặc thủng đáy gần nhất (97.5), tùy vào đường đi của giá.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.