MyFriendFun

GBPAUD mua theo mô hình 3 đáy sl ngắn

Giá lên
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GBPAUD mua theo mô hình 3 đáy sl ngắn
giá hiện tại đang ở vị trí kỳ vọng đáy 3 với điểm cắt lỗ cực đẹp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.