NamHenry

cặp tiền tệ: GBP/AUD

Giá xuống
NamHenry Cập nhật   
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Tham Khảo: Sell gioá hiện tại
vùng giá kì vọng: 1.792xx- 1.784xx
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.