OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
DỰ TÍNH GA sáp hoàn thành mô hình sóng E.
mục tiêu canh sell tít về đáy. rồi buy dài
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.