maivanhai

GBPAUD đanh lên

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
tuần vừa rồi giá có sự phá vỡ thất bại mô hình tam giác trên ngày tạo ra mẫu pinbar trên tuần. https://www.youtube.com/watch?v=V98Q6WbMwQk&t=4s
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.