VnRebates

GBPAUD - SUPPLY ZONE NẰM TRÊN VÙNG THANH KHOẢN

Giá xuống
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Cấu trúc thị trường : M30, m15 đồng pha giảm
Giá đã tạo được 2 vùng thanh khoản tiềm năng ở phiên Á
Chờ giá quét qua 2 vùng này test lại Supply Zone để chờ tín hiệu sell xuống

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.