URIFX

@GBPAUD => Những chuyến đi dài

OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Nếu break channel cả 2 hướng, đều có những bước sóng dài. Đường rất rộng cho tới hết năm...
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.