URIFX

@GBPAUD #UpChannel => Buy

Giá lên
URIFX Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Chờ mua wave cuối của channel đang lên.
Theo dõi tiếp vài ngày đầu tuần mới có quyết định tham gia thị trường hay không.
Bình luận:
Chờ confirm buy. Ngon!
Bình luận:
Bình luận:
ngắn hạng: buy
Bình luận:
hic. lỡ mất cơ hội này. chờ pullback
Bình luận:
Hy vong cham target
Đóng lệnh: đạt mục tiêu
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.