Samurai_FX_VN

Canh mua GA

Samurai_FX_VN Cập nhật   
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
GA đang trong con sóng điều chỉnh thứ 3. chờ kết thúc điều chỉnh rồi canh mua lên
Đã hủy lệnh:
Không khớp lệnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.