FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
FX:GBPAUD
sell limit GBPAUD
entry 1.84169

Stop loss1.84338

Take Profit 1.83633

RR 1:3
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.