bobbiboy8x

GBPAUD đẹp cho lệnh buy

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
giá tăng mạnh phá qua cản

đẹp cho 1 lệnh theo kỹ thuật

Buy ở vùng giá hiện tại

Dừng lỗ chốt lời như hình

Chúc thứ 4 may mắn!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.