FOREXDIGI

GBP/AUD đã vào đà Tăng dài hạn

Giá lên
OANDA:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Buy GBP/AUD tại mức giá hiện tại 1.84300
TP1: 50 pip
TP2: 100 pip
TP3: 150 pip

SL 50 pip
Chúc các bạn giao dịch thành công!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.