tranhoang2th

GBPAUD tìm thời điểm mua lên

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
Giá cắt EMA200 bật lên mạnh
chờ hồi về ra dáng 1 cú hồi, giá break trenline sóng hồi là vào được
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.