dinhchien

GBPAUD - Kỳ vọng test đỉnh và tạo đỉnh mói

Giá lên
FX:GBPAUD   Bảng Anh/Đô la Úc
- Luôn stop loss để có cơ hội lần sau khi sai.
- Key: 50% cho tất cả giao dịch.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.