SonPriceAction

canh short GBPCAD

Giá xuống
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD đang hình thành mô hình bear flag sau cú giảm mạnh tuần trước. Tiếp tục cnah sell trên h4 khi có các tín hiệu false break lên trên của cặp này

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.