Samurai_FX_VN

Cập nhật xu hướng tuần từ 31/1 đến 4/2/2022. Cặp GBPCAD

Giá lên
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Cặp này còn 1 nhịp tăng nhẹ nữa nhưng là tăng ngược xu hướng chính, nên cũng hết sức cân nhắc khối lượng khi vào. Tập chung cho kèo sell chính sắp tới là tốt nhất.
Đã hủy lệnh: Giá đã vượt qua đỉnh sóng 1. Phương án Sell đã không còn đúng, phải điều chỉnh lại phương án.

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.