OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Mua tại vùng cầu khung 4h giá 1.70095
Cắt lỗ 1.69660
Chốt lời 1.70723
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.