OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Trước đó h4 và h1 đag tăng.giờ giá đã phá klv tăng của h1.và đag ở phía dưới đỉnh của h4.m15 đã tạo xu hướng giảm và hiện tại đag hình thành mô hình 2đỉnh.đợi giá break xuống khỏi vùng 1.3261 xác nhận mô hình 2đỉnh thì đợi giá retest để tối ưu tỷ lệ rr sl 1.3768và tp an toàn đến vùng 1.2730
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.