khongro001

GBPCAD Khá đẹp để buy !!! kỳ vọng tăng cao

Giá lên
khongro001 Pro Cập nhật   
FX:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Sau khi xem sét thì thấy tỉ lệ R:R khá ổn để có 1 lệnh buy khi h1 và h4 thể hiện khá rỏ xu hướng tăng !!! , sẽ có 1 đợt hồi nhẹ và tăng cao
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
mình nghĩ kỳ vọng của mình hơi cao quá sao với dự dịnh nên nếu muốn cứ cắt lệnh là đc !!! hơn x2.5 rồi !!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.