URIFX

GBPCAD #Bán Correction

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
GBPCAD có khả năng dò đáy tiếp.
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.