URIFX

GBPCAD #Chờ sell

Giá xuống
URIFX Cập nhật   
OANDA:GBPCAD   Bảng Anh/Đô la Canada
Giá đang consolidate dung D1. Sell vẫn an toàn hơn buy.
Bình luận:
Giá phản ứng với level này như mong đợi. Nếu xuống tí nữa có thể confirm, nếu break lên, hình thành ending wedge.
Bình luận:
Good job
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.