vegas9999

GBPCHF SELL H4

Giá xuống
OANDA:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
Cặp GBPCHF mô hình cờ tăng giá
H4 đang có xu hướng điều chỉnh giảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.