hoangthinktv

GBPCHF TUẦN 1 THÁNG 3 2022

Giá xuống
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
canh sell thuận xu hướng chính, cài tsl đầy đủ nhé !
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.