Eagle-Pips

GBP/CHF Sell limit @1.285

Giá xuống
FX:GBPCHF   Bảng Anh/Franc Thụy Sỹ
GBP/CHF Sell limit @1.2850
Stop loss @1.2970 (-120 pips)
Take profit @1.2550 (+300 pips)

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.