URIFX

@GBPJPY => Sẽ giảm sâu

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
========= Trade Plan ========
Trade pull back khi giá đạt tỉ lệ 1:1 vói sl.
tw = Wave 3 - 5 waves
sl = 149.308
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT