URIFX

@GBPJPY => Sẽ giảm sâu

Giá xuống
OANDA:GBPJPY   Bảng Anh/ Yên Nhật
========= Trade Plan ========
Trade pull back khi giá đạt tỉ lệ 1:1 vói sl.
tw = Wave 3 - 5 waves
sl = 149.308
ptT = trend line
pfT = trend line

========= Ký Hiệu ========
Target Wave = tw
Stop Loss = sl
Protect Target = ptT
Profit Target = pfT
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.